Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Học phí

 

THÁNG TUỔI

Số trẻ 1 lớp

Cơ sở vật chất
( 1 năm học)

Học phí hàng tháng+Tiền ăn

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 6 đến 24

 

1.000.000đ/năm

         2.500.000đồng/tháng

  (Trong đó: Tiền ăn 30.000đ/ngày)

Từ 25 đến 36

 

1.000.000đ/năm

          2.300.000đồng/tháng

  (Trong đó: Tiền ăn 30.000đ/ngày)

Từ 37 đến 6 tuổi

 

1.000.000đ/năm

          2.000.000đồng/tháng

  (Trong đó: Tiền ăn 30.000đ/ngày)

  Tiền CSVC được đóng vào đầu mỗi năm học.

  Phụ huynh có thể gởi trẻ ngoài giờ  thứ 2 đến thứ 6 từ 16h30-18h30: 500.000đ/tháng. Nếu gởi theo ngày 35.000đ/ngày.

   Phụ huynh có thể gởi trẻ thứ 7: 500.000đ/tháng. Nếu gởi theo ngày 130.000đ/ngày.